VERGİ DAİRESİNDEN İSTENİLEN BELGELER 

Bildirim formu

Kira kontratı veya tapu fotokopisi

İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü

İkametgah ilmuhaberi

İşe başlama formu

Nüfus cüzdanı örneği

Yukarıdaki belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENİLEN BELGELER 

Nüfus cüzdanı örneği

Vergi levhası

Ustalık belgesi

Esnaf Sicil kaydı

Oda faaliyet belgesi

Tapu veya kira kontratı fotokopisi

İki adet resim

Pul

Milli Eğitim Bakanlığı’nca eğitim ve belgelendirilmesi yapılan 110 meslek dalında ustalık belgesi ile başvurarak matbu formları doldurularak incelemeye verilir. Açılacak İşyeri Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde ise; Belediye o yerin uygun olduğuna dair muvafakat verir. Noter tasdikli muvafakat belgesi (mesken ise kat maliklerinden alınan izin )

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL MEMURLUĞUNDAN İSTENİLEN BELGELER 

İşyeri ikametgah ilmühaberi

Vergi levhası fotokopisi

Kimlik fotokopisi

2 adet resim

Sicil harcının yatırıldığına dair dekont

Sicil ilan bedelinin yatırıldığına dair dekont

İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENİLEN BELGELER 

Vergi dairesine kayıt belgesi

İkametgah ilmühaberi

3 adet fotoğraf

Nüfus cüzdanı örneği

Sicile kayıt belgesi

Alanında ustalık belgesi

BAĞ-KUR’dan İSTENİLEN BELGELER 

1479 Sayılı Kanun; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar. Bağ-Kur sigortalısı sayılır. 1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur’lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur’a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR Giriş Bildirgesinin ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.